website maker

OR/MR

OR op de Rietveldschool

De Ouderraad staat op vele momenten klaar voor de kinderen van de school. Zo helpt de OR bij de voorbereiding en uitvoering van bijvoorbeeld het Sinterklaas- en Kerstfeest, het Paasontbijt en de sportdagen. Daarnaast zorgt de OR voor de inning van de ouderbijdragen. Hieruit worden bovengenoemde activiteiten betaald, maar ook andere zaken zoals bijvoorbeeld schoolreisjes, culturele uitstapjes en projecten, het boekenbestand in de schoolbibliotheek en een bijdrage voor het onderhoud van het schoolplein en het groen rond de school.

De OR vergadert ca. 6 keer per schooljaar (de data zijn te vinden in de activiteitenkalender). Hier bespreken we vooral praktische zaken rondom de aanstaande activiteiten en de status van de financiën.

De OR-leden zijn niet allemaal bij elke activiteit betrokken, maar werken in commissies aan 1 of meer activiteiten naar keuze.

Op dit moment zijn de volgende ouders lid: Marieke Jonker, Ilke Visser, Martijn Klomp, Vanessa Vrede, Chantal de Vries, Annemieke van Heusde, Dennis Homan, Danitsja Spier en Jamee v/d Vorstenbosch.

Mocht u interesse hebben om eens een vergadering bij te wonen, of hebt u een andere vraag, dan kunt u ons bereiken via: or@rietveldschool.nl.

Groeten,

Marieke

Brief over ClubCollect

MR op de Rietveldschool

Iedere school hoort een Medezeggenschapsraad (MR) te hebben. De MR is een wettelijk ingestelde raad. Hierin kunnen ouders en leerkrachten positief kritisch meedenken over het beleid en de besluitvorming van de school. De MR heeft vaak een adviserende , maar zeker ook wel eens een beslissende rol in beleidszaken. De MR denkt mee met de schoolleiding, neemt een standpunt in en geeft (gevraagd en ongevraagd) advies. In de MR zijn zowel personeelsleden als ouders vertegenwoordigd. De MR vergadert normaal gesproken zes maal per schooljaar, een deel van de vergadering in bijzijn van de directeur van de school en een tweede deel alleen.

 

De MR van de Rietveldschool bestaat dit schooljaar uit de volgende leden:

Mathijs van Rooijen (voorzitter en ouder)

Saskia Baankreis (ouder)

Thijs Kunst (ouder)

Saida Hanin (ouder)

Jennifer van Leeuwarde (ouder)

Monique van der Zalm (leerkracht)

Els Maatman (leerkracht)

Ilse van Gils (leerkracht)

Gerda Versteeg (leerkracht)


 

Wanneer je als ouder of leerkracht in de MR zit mag je in principe elk onderwerp betreffende het beleid van de school ter sprake brengen. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat er problemen met individuele leerlingen of leerkrachten worden besproken maar je kunt zaken waar je zorgen of ideeën over hebt op de agenda laten zetten.

 

Een aantal voorbeelden van zaken die besproken kunnen worden en waar je als MR instemmingsrecht over hebt:

De financiele begroting van de school

Vaststelling van het jaarlijks vakantie / verlof rooster

Wijzigingen in het taakbeleid

Het jaarplan van de school


Het jaarlijkse formatieplan

Naast zaken waar je officieel instemmingsrecht over hebt, zijn er ook onderwerpen waar je als MR advies over mag of moet uitbrengen. Je kunt veel zaken ter sprake brengen. Denk bijvoorbeeld aan: 

Verkeersveiligheid rondom school

Nieuwbouw, belangrijke verbouwingen of onderhoud van de school

Onderdelen van beleid, van ICT beleid tot aan pestprotocol

Nieuwe of nieuw aan te schaffen onderwijsmiddelen.

 

Je zit in de MR namens de ouders en/of namens de leerkrachten van de school en het is van belang om te weten wat er speelt onder de ouders en personeelsleden. Maar de leden zitten in de MR zonder last en ruggenspraak. Dat wil zeggen dat zij zelfstandig en zonder verder overleg kunnen adviseren over of instemmen met voorstellen van het schoolbestuur. De MR kent een reglement, dit reglement is te vinden op de website van de school. Ook zullen de notulen van de vergaderingen sinds schooljaar 2017/2018 weer op de website gepubliceerd worden.

 

Heb je interesse en ben je enthousiast geworden door bovenstaand verhaal? Dan zou ik zeker eens overwegen een vergadering bij te wonen. De school is altijd blij met mensen die op een positief kritische manier willen meedenken. Meld je wel even aan voor een vergadering, we zijn te bereiken per mail op: mr@rietveldschool.nl Dit mailadres kan je ook gebruiken als je een specifiek onderwerp onder onze aandacht wenst te brengen of een vraag wil stellen. Op de activiteitenkalender vind je overigens op welke data de MR vergadert en op dit deel van de website kun je ook nagaan welke onderwerpen in de jaarplanning van de MR staan en wanneer behandeld worden.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Saskia Baankreis

Begroting Ouderraad 2021/2022

Notulen MR vergadering   7 juni 2021

Notulen MR vergadering    
17 mei 2021

Notulen MR vergadering   8 maart 2021

Notulen MR vergadering   
8 februari 2021

Notulen MR vergadering     30 november 2020

Huishoudelijk Reglement MR

MR Reglement SOPOH

Statuten GMR